REGULAMIN PROMOCJI „Gwarancja Najniższej Ceny” ubezpieczenia w Mbanku

REGULAMIN PROMOCJI „Gwarancja Najniższej Ceny” w Mbanku

I. Organizator
Promocja „Gwarancja Najniższej Ceny” organizowana jest przez BRE Ubezpieczenia TUiR S.A. (Organizator) z
siedziba przy ul. Ks. I. Skorupki 5 w Warszawie, oferujacego produkty ubezpieczeniowe za posrednictwem
mBanku BRE Banku S.A. (mBank).
II. Uczestnictwo w Promocji
Promocja „Gwarancja Najniższej Ceny” przeznaczona jest dla osób, które spełniaja łacznie poniższe warunki
(Uczestnicy):
1. Zawarli umowę ubezpieczenia komunikacyjnego OC lub umowę ubezpieczenia - Pakiet OC+Autocasco zwane
dalej (OC+AC) korzystąjac z wniosku internetowego dostępnego na stronach internetowych mBanku lub przez
telefon za pośrednictwem Call Center mBanku.
2. W momencie przystapienia do promocji Uczestnik nie może posiadać wobec Organizatora i mBanku jakichkolwiek zaległosci finansowych.
4. Uczestnik wyraził uprzednio zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora promocji w celach promocyjnych i marketingowych oraz wyraził zgodę na powierzenie przetwarzania jego danych podmiotom trzecim.
III. Czas trwania Promocji
Promocja rozpoczyna sie 19.07.2010 o godzinie 00:00 i trwa do 30.09.2010 do godziny 23:59.
IV. Zasady Promocji
1. Warunkiem udziału w promocji jest nabycie ubezpieczenia komunikacyjnego, rozumianego jako
ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych lub pakietu OC+AC za posrednictwem stron mBanku lub
przez telefon za posrednictwem Call Center, w czasie trwania promocji, bedacego najtansza oferta sposród
wszystkich ofert przedstawionych uczestnikowi promocji, w czasie wypełniania wniosku o ubezpieczenie.
2. Promocja dotyczy tylko jednego wniosku o ubezpieczenie OC lub OC+AC złożonego przez danego Klienta w
terminie okreslonym w pkt. III.
3. Promocja nie dotyczy osób składajacych wniosek o przedłu enie ubezpieczenia.
4. Jeżeli w ciagu 14 dni (włącznie) od zakupu ubezpieczenia komunikacyjnego Uczestnik promocji przekaże
Organizatorowi potwierdzona przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe inne niż Organizator tańsza oferte na zakup
ubezpieczenia OC lub na identyczne co do zakresu ubezpieczenie komunikacyjne w Pakiecie OC+AC,
Organizator promocji przekaże Uczestnikowi kwote bedaca różnica pomiedzy cena ubezpieczenia nabytego w
mBanku, a cena za która zgodnie z przedstawiona oferta mógłby nabyc ubezpieczenie od podmiotu prowadzacego działalnosc konkurencyjna w stosunku do Organizatora. W przypadku, gdy ubezpieczenie
zakupione w mBanku było opłacane ratalnie Organizator zwróci opisana powyżej różnice w składkach proporcjonalnie do składki opłaconej oraz obniży cene kolejnych rat pozostajacych jeszcze do opłacenia.
5. Oferta ubezpieczenia komunikacyjnego, stanowiacego produkt porównywany z produktem zakupionym w
mBanku, musi byc przedstawiona przez podmiot posiadajacy ważna licencje Komisji Nadzoru Finansowego oraz
zawierac dokładne informacje na temat przedmiotu ubezpieczenia (min. szczegóły dotyczace ubezpieczanego
samochodu, wysokosc zniżek/zwyżek udzielonych za przebieg ubezpieczenia), ubezpieczajacego oraz zakresu
ubezpieczenia.
W ramach ubezpieczenia AC przez zakres ubezpieczenia podlegajacy porównaniu rozumie sie:
- wysokosc udziału własnego w każdej szkodzie czesciowej i kradzieżowej,
- redukcje sumy ubezpieczenia o wypłacone odszkodowanie,
- ubezpieczenie szkód czesciowych i/lub ryzyka kradzieży pojazdu,
- sposób wyliczania wysokosci odszkodowania (tylko wg wyceny ubezpieczyciela lub wg wyceny i/lub faktur za
naprawe pojazdu),
- potracanie z należnego odszkodowania amortyzacji czesci.
6. Dane wpływajace na wysokosc składki ubezpieczeniowej, zawarte na porównywanej ofercie przedstawionej
przez w/w podmiot, musza byc zgodne z warunkami, na podstawie których zawarte zostało ubezpieczenie u
Organizatora promocji (w szczególnosci musza dotyczyc tego samego samochodu, współwłasciciela i
użytkowników pojazdu, sumy ubezpieczenia, zakresu terytorialnego, rodzaju i zakresu ubezpieczenia).
7. Do wyliczenia podlegajacej zwrotowi różnicy nie wlicza sie zniżek marketingowych, zniżek uzyskanych z
tytułu nabycia innych produktów niż ubezpieczenie komunikacyjne, o ile taki sam produkt nie został nabyty u
Organizatora, a także zniżek przysługujacych pracownikom lub członkom rodziny pracowników Towarzystwa
wystawiajacego oferte oraz podmiotu posiadajacego specjalne umowy cenowe lub rabatowe z Towarzystwem
wystawiajacym oferte.
8. Odstepstwo od warunków, o których mowa w ust. 5, 6 i 7 powyżej upoważnia Organizatora promocji do
odmówienia Uczestnikowi prawa do skorzystania z promocji.
9. Warunkiem skorzystania z niniejszej promocji jest dostarczenie do Organizatora, w terminie 14 dni od daty
zakupu ubezpieczenia w mBanku, oryginalnej oferty spełniajacej w/w kryteria oraz zaswiadczenia
poswiadczajacego posiadane przez Uczestnika zniżki lub zwyżki za przebieg dotychczasowego ubezpieczenia w
wysokosci przyjetej do wyliczenia składki ubezpieczeniowej.
10. Srodki, o których mowa w ust. 4 powyżej zostana przekazane na rachunek eKONTO Uczestnika promocji w
ciagu 14 dni od daty dostarczenia do Organizatora dokumentów, o których mowa w ust.9 powyżej.
V. Komisja
1. Nad prawidłowoscia przebiegu promocji czuwac bedzie Komisja powołana przez Organizatora Promocji i
mBank.
2. Do zadan Komisji należy w szczególnosci weryfikacja poprawnosci przesyłanych dokumentów.
VI. Reklamacje
1. Reklamacje zwiazane z uczestnictwem w promocji, Uczestnik powinien składac korespondencyjnie na adres:
BRE Ubezpieczenia TUiR S.A.
ul. Ks. I. Skorupki 5
00-963 Warszawa
z dopiskiem ‘Reklamacja promocji Gwarancja Najniższej Ceny’.
2. O wyniku postepowania reklamacyjnego Uczestnik promocji zostanie powiadomiony pisemnie lub droga
mailowa nie pózniej niż w ciagu 30 dni od daty złożenia reklamacji.
3. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji jest decyzja ostateczna.
VII. Postanowienia koncowe
1. Tresc niniejszego Regulaminu jest dostepna:
a. w siedzibie Organizatora,
b. w siedzibie mBanku,
c. na stronach internetowych mBanku.
2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem okreslajacym szczegółowe zasady promocji „Gwarancja
Najniższej Ceny”.
3. Organizator zastrzega możliwosc zmiany Regulaminu. Informacja o zmianie lub odwołaniu promocji zostanie
podana do wiadomosci przez Organizatora na stronach internetowych mBanku.

Brak komentarzy: